Tilbagebetaling af egenbetaling for køb af  Ungdomskort til ungdomsuddannelse


Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet at tilbyde gratis Ungdomskort til elever på ungdomsuddannelserne fra 1. august 2015, såfremt nedenviste betingelser er opfyldt.


Eleven skal i første omgang selv bestille og betale kortet på www.ungdomskort.dk. Der ydes kun refusion af egenbetalingen for kort udstedt til elev på ungdomsuddannelse. På baggrund af oplysninger for Sydtrafiks kortudstedelse, refunderer Sønderborg Kommune efter hvert kvartal egenbetalingen for køb af Ungdomskort til ungdomsuddannelse. Refusion sker automatisk til elevens NemKonto.


Betingelserne for tilbagebetalingen er følgende:

  • Eleven har folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune.
  • Eleven går på en ungdomsuddannelse, som er godkendt til Ungdomskort.
  • Ungdomskortet er ikke helt eller delvist refunderet af Sydtrafik.
  • Eleven er berettiget til et Ungdomskort til brug for transport til ungdomsuddannelsesinstitution.
  • Er eleven bosiddende på skolehjem, skal afstanden mellem denne og skolen være mindst 6 km.
  • Eleven har en afstand mellem hjem (folkeregisteradresse) og skole på mindst 6 km..

 

Til beregning af afstanden benyttes korteste afstand, som kan gennemføres ved gang/på cykel. Derfor indgår eksempelvis Alssundbroen, motorvejen og motortrafikveje ikke i afstands-beregningen.

 

Bestilling af Ungdomskort

Ungdomskortet bestilles på www.ungdomskort.dk efter de gældende regler. Eleven skal ved bestillingen bruge NemID. I første omgang skal eleven selv betale for kortet. Dette kan ske ved indgåelse af en betalingsaftale eller en engangsbetaling på www.mitungdomskort.dk. Når kortet er betalt, kan det benyttes i den anførte periode.


Er der spørgsmål omkring kortudstedelsen, skal henvendelsen rettes til Sydtrafik. Det kan ske på tlf. 7660 8600 eller post@sydtrafik.dk.

 

Refusion af egenbetaling

Efter hvert kvartal udbetaler Sønderborg Kommune elevens egenbetaling. Det sker på baggrund af Sydtrafiks oplysninger omkring kortudstedelsen. Egenbetalingen vil blive tilbagebetalt til elevens NemKonto efter hvert kvartal som følgende:


Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/1 – 31/3

Udbetaling af egenbetaling sker i april måned.


Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/4 – 30/6

Udbetaling af egenbetaling sker i juli – 15. august.


Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/7 – 30/9

Udbetaling af egenbetaling sker i oktober måned.


Ungdomskort med gyldighed i perioden 1/10 – 31/12

Udbetaling af egenbetaling sker i januar måned.


Refusionen sker altid til kortholdes (elevens) NemKonto. Er der ikke allerede valgt en konto, som skal benyttes til betalinger fra det offentlige, kan det oprettes på www.nemkonto.dk eller ved henvendelse i sin bank/sparekasse.

 

Særligt omkring Ungdomskort udstedt af DSB

Få elever har Ungdomskort til ungdomsuddannelse, som er udstedt af DSB. Det drejer sig om elever, der rejser over en takstgrænse med tog for at komme i skole. Der kan ydes refusion af egenbetalingen for disse kort, hvis det fysiske kort indsendes til Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller en scannet kopi af plastikkortet sendes til post@sonderborg.dk.


Indsendelsen af kortet med anmodning om refusion kan først ske efter udløbsdato og senest 14 dage derefter. Er kortet ikke kommunen i hænde senest 14 dage efter udløb, bortfalder muligheden for refusion.

 

Øvrige forhold

Sønderborg Kommune yder ikke tilskud eller refusion til egentransport, samkørsel, busbilletter eller andre korttyper. Heller ikke hvis Ungdomskortet er ansøgt for sent (uanset årsag), leveringsfejl eller lignende.


Vær opmærksom på, om du modtager tilbagebetaling af din egenbetaling på Ungdomskort, hvis du flytter, da det kan have betydning for de oplysninger kommunen modtager.

 

Eleven er selv ansvarlig for at kontrollere, at udbetaling af egenbetalingen for Ungdomskort modtages. Ved manglende udbetaling skal der rettes henvendelse til Sønderborg kommune på mail tamo@sonderborg.dk senest to måneder efter det kvartal, hvori Ungdomskortet har gyldighed. I modsat fald bortfalder muligheden for tilbagebetaling.

 

Eksempel: krav om tilbagebetaling for kort med gyldighed i januar kvartal skal ved manglende modtagelse være indgivet ved mail senest ved udgangen af maj måned

 

Spørgsmål til ordningen om refusion af egenbetaling rettes til Sønderborg Kommune, Projekt & Anlæg, Tina Aagaard Mørkeberg på tamo@sonderborg.dk.

 

Der tages forbehold for ændringer.


Forvaltningens afgørelse om refusion af egenbetaling på Ungdomskort til ungdomsuddannelse kan ikke påklages ved anden myndighed. Klage over sagsbehandlingen eller afgørelsen kan ske til Land, By & Kulturforvaltningen eller den overordnede myndighed, Byrådet.


Det er også muligt at få hjælp til at forstå en afgørelse ved at rette henvendelse til borgerrådgiveren. Denne er din uafhængige rådgivnings- og klageinstans ved Sønderborg Kommune. Rådgiveren kan ikke træffe eller ændre afgørelse, men alene afgive vurdering af sagen.